Autoritatea de Supraveghere Financiar?

autoritatea-pentru-supraveghere-financiara-ASFAutoritatea de Supraveghere Financiar? ( ASF ) este institu?ia care autorizeaz?, reglementeaz?, supravegheaz? ?i controleaz? entit??ile care activeaz? pe pia?a financiar? non-bancar? din România.

Înfiin?at? în anul 2013 prin preluarea ?i reorganizarea tuturor atribu?iilor ?i prerogativelor Comisiei Na?ionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor (C.S.A.) ?i Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), ASF contribuie la consolidarea unui cadru integrat de func?ionare ?i supraveghere pe trei pie?e care însumeaz? peste 10 milioane de participan?i.

A.S.F este autoritatea competent? la nivel na?ional pentru aplicarea ?i urm?rirea respect?rii actelor normative de direct? aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prev?zute de prezentul act normativ, precum ?i pentru transpunerea ?i implementarea în legisla?ia na?ional? a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum ?i al altor autorit??i europene.

A.S.F este unica autoritate na?ional? competent? pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organiza?iei Interna?ionale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorit??ii Europene pentru Valori Mobiliare ?i Pie?e – ESMA, Autorit??ii Europene de Supraveghere pentru Asigur?ri ?i Pensii Ocupa?ionale – EIOPA ?i Asocia?iei Interna?ionale a Supraveghetorilor în Asigur?ri – IAIS, fiind memb? de drept a acestor autorit??i interna?ionale, în baza legisla?iei interna?ionale aplicabile.”

Consiliul A.S.F este format din 8 membri: un Presedinte, un Prim-vicepresedintesi trei Vicepresedinti responsabili de cate o piata financiara (de capital, pensiiprivate si asigurari) si 3 membri fara mandat executiv.